Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

Dodaj Somavedic i popraw jakość swojego życia

Kontynuuj zakupy

Warunki handlowe

  1. Postanowienia wstępne

1.1. Niniejsze warunki handlowe (zwane dalej "warunkami handlowymi") spółki handlowej Somavedic Technologies s.r.o., z siedzibą w Třebenická 222/1, Lovosice, 410 02, Republika Czeska (zwana dalej "sprzedającym"), na podstawie postanowień § 1751ust. 1 Ustawy nr 89, Dziennik Ustaw z roku 2012, Kodeks cywilny, w obowiązującym brzmieniu (zwanej dalej "Kodeksem cywilnym"), regulują wszelkie prawa i obowiązku stron umowy, powstałe w związku lub na podstawie umowy kupna (zwanej dalej "umową kupna"),, zawieranej pomiędzy sprzedającym a inną osobą fizyczną lub osobą prawną (zwaną dalej "kupującym"), za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego. Sklep internetowy sprzedającego znajduje się na stronie internetowej www.somavedic.pl (zwanej dalej "stroną internetową"), i dostępny jest z poziomu interfejsu strony internetowej (zwanego dalej "interfejsem sklepu").

1.2. W umowie kupna mogą zostać zawarte postanowienia wykraczające poza warunki handlowe. W takim przypadku postanowienia zawarte w umowie kupna mają pierwszeństwo w stosunku do postanowień zawartych w warunkach handlowych.

1.3. Postanowienia warunków handlowych stanowią integralną część umowy kupna. Umowa kupna oraz warunki handlowe sporządzone są w języku polskim. Umowę kupna można zawrzeć w języku polskim.

1.4. Treść warunków handlowych może być zmieniana lub uzupełniona przez sprzedającego. Powyższe nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji warunków handlowych.

  1. Zawarcie umowy kupna

2.1. Wszelkie wizualizacje towaru zamieszczone w interfejsie sklepu internetowego mają charakter informacyjny a sprzedający nie ma obowiązku zawarcia umowy kupna dotyczącej tych towarów. W takim przypadku nie mają zastosowania postanowienia § 1732 ust. 2 Kodeksu cywilnego. Produkty oferowane za pośrednictwem strony internetowej są tzw. pro-zdrowotnymi produktami wspomagającymi, a informacje na ich temat zamieszczone na stronach internetowych i dostępne z poziomu interfejsu sklepu internetowego mają wyłącznie charakter informacyjny. Sprzedający nie gwarantuje żadnych pozytywnych skutków leczniczych wynikających ze stosowania produktów.

2.2. Interfejs strony internetowej sklepu zawiera informacje na temat towarów, włącznie z podaniem ceny poszczególnych pozycji oraz kosztami związanymi ze zwrotem towarów, jeżeli towary te, w związku z ich charakterem nie mogą zostać zwrócone w formie standardowej przesyłki pocztowej. Sprzedający jest płatnikiem podatku VAT. Ceny towarów zawierają podatek od towarów i usług oraz wszystkie inne opłaty. Ceny towarów obowiązują przez cały okres ich publikowania w interfejsie strony internetowej sklepu. W przypadku oczywistego błędu w opublikowanej cenie towaru, sprzedający nie jest zobowiązany do sprzedaży towaru po takiej, ewidentnie błędnie opublikowanej cenie, a w przypadku, gdy umowa z taką błędną ceną zostanie już zawarta, ma prawo do odstąpienia od takiej umowy.

2.3. Interfejs strony internetowej sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru publikowane w interfejsie strony internetowej sklepu obowiązują wyłącznie w przypadkach wysyłki towarów na terytorium RP.

2.4. W celu zamówienia towaru kupujący wypełnia formularz zamówienia znajdujący się w interfejsie strony internetowej sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o:

2.4.1. zamawianych towarach (zamawiane towary są „wkładane” przez kupującego do elektronicznego koszyka zakupów dostępnego w interfejsie strony internetowej sklepu);

2.4.2. sposobie zapłaty za zamówiony towar, informację o wymaganym sposobie dostawy zamówionego towaru oraz

2.4.3. informacje o kosztach związanych z dostawą towaru (zwanych dalej zbiorczo "zamówienie").

2.5. Przed wysłaniem zamówienia do sprzedającego kupujący ma możliwość sprawdzenia, poprawienia i zmiany danych, które zostały przez niego podane w zamówieniu. Kupujący wysyła sprzedającemu zamówienie za pomocą przycisku "Zakończyć zamówienie". Sprzedający uznaje dane zawarte w zamówieniu za prawidłowe. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia sprzedający potwierdza kupującemu otrzymanie zamówienia wysyłając wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej kupującego podany na koncie użytkownika albo w zamówieniu (zwany dalej "adresem elektronicznym kupującego").

2.6. Sprzedający jest zawsze uprawniony do tego, by w zależności od charakteru zamówienia (ilości towaru, wartości transakcji, szacunkowych kosztów przesyłki) poprosić kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (np. pisemnie lub telefonicznie).

2.7. Stosunek umowny pomiędzy sprzedającym a kupującym powstaje w momencie doręczenia przyjęcia zamówienia (potwierdzenia), które sprzedający prześle kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail kupującego.

2.8. Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie zdalnych środków komunikacji podczas zawierania umowy kupna. Koszty poniesione przez kupującego w związku z korzystaniem ze środków komunikacji zdalnej w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi sam kupujący, przy czym koszty te nie różnią się od stawki podstawowej.

  1. Cena towaru i warunki płatności

3.1. Zapłata za zamówiony towar, oraz pokrycie ewentualnych kosztów jego dostawy, zgodnie z zapisami umowy kupna, dokonywane są przez kupującego w formie przelewu na konto sprzedającego.

3.2. Oprócz ceny zakupu towarów kupujący pokrywa również koszty związane z ich pakowaniem i dostawą, w wysokości uzgodnionej ze sprzedającym. Cena zakupu obejmuje również koszty dostawy, o ile nie zostało to wyraźnie postanowione inaczej.

3.3. Sprzedający nie wymaga od kupującego zaliczki ani żadnej formy przedpłaty.

3.4. W przypadku płatności gotówką lub płatności za pobraniem, zapłata za towar następuje podczas jego odbioru. W przypadku płatności bezgotówkowej termin płatności wynosi do 14 dni liczonych od dnia zawarcia umowy kupna.

3.5. W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący zobowiązany jest do podania symbolu zmiennego płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej zapłatę za towar uznaje się za zrealizowaną z chwilą zaksięgowania stosownej kwoty na rachunku bankowym sprzedającego.

3.6. Sprzedający ma prawo żądać od kupującego zapłaty całej kwoty za towar jeszcze przed jego wysłaniem. W tym przypadku nie mają zastosowania postanowienia § 2119 ust. 1 Kodeksu cywilnego.

3.7. Rabaty udzielone kupującemu przez sprzedającego nie łączą się.

3.8. Sprzedający jest płatnikiem podatku VAT i wystawi fakturę VAT kupującemu. Faktura VAT zostanie wystawiona po dokonaniu zapłaty i wysłana w formie elektronicznej na adres e-mailowy kupującego.

3.9. Zgodnie z ustawą o rejestracji sprzedaży sprzedający jest zobowiązany do wystawienia kupującemu paragonu. Jednocześnie jest zobowiązany do zarejestrowania otrzymanych przychodów u administratora podatkowego online; w przypadku awarii technicznej najpóźniej w ciągu 48 godzin.

 

  1. Transport i dostawa towaru

4.1. Do podstawowych form dostawy towarów należą:

4.1.1. dostawa za pośrednictwem PPL, DHL, GLS;

4.1.2. dostawa za pośrednictwem usługi TOPTRANS, Poczta Polska;

4.2. W przypadku, gdy forma dostawy została indywidualnie uzgodniona z kupującym, kupujący ponosi ryzyko takiej formy dostawy oraz zobowiązany jest do pokrycia ewentualnych dodatkowych kosztów z nią związanych.

4.3. Jeżeli z przyczyn zależnych od kupującego konieczne okaże się powtórne dostarczenie towaru, lub dostawa zostanie zrealizowana w formie odmiennej niż określona w zamówieniu, kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z powtórnym dostarczeniem towaru bądź też koszty wynikające z jego dostarczenia w inny sposób.

4.4. Podczas odbioru towaru kurier umożliwi kupującemu sprawdzenie czy towar nie został uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości kupujący powinien natychmiast poinformować o tym kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania wskazującego na nieuprawnione otwarcie przesyłki kupujący zwolniony jest z obowiązku jej odbioru.

4.5. Pozostałe prawa i obowiązki stron w zakresie dostawy towaru mogą regulować specjalne warunki dostawy, o ile takie zostały określone przez sprzedającego.

4.6. Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru od kuriera. Jeżeli z jakichkolwiek powodów towar nie zostanie odebrany przez kupującego, sprzedający ma prawo uznać ten fakt za odstąpienie od umowy. W takim przypadku sprzedający ma prawo domagać się od kupującego zwrotu kosztów związanych ze zwrotem nieodebranego towaru. Sprzedającemu przysługuje również prawo do umieszczenia takiego kupującego na liście nierzetelnych klientów i w przypadku kolejnego zakupu wymagania od takiego kupującego zapłaty za towar z góry.

  1. Odstąpienie od umowy kupna

5.1. Niniejszy punkt warunków handlowych dotyczy wyłącznie klientów indywidualnych. Kupujący będący klientem indywidualnym ma prawo odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem internetu (umowy zawartej na odległość) w terminie do 60 dni od dnia odbioru towaru. W celu odstąpienia od umowy kupna kupujący może wykorzystać wzór formularza udostępniony przez sprzedającego i stanowiący integralny załącznik warunków handlowych (plik PDF do pobrania na końcu strony). Ponadto, kupujący może przesłać odstąpienie od umowy na adres siedziby lub adres e-mail sprzedającego.

5.2. Kupujący przyjmuje do wiadomości fakt, że zgodnie z § 1837 Kodeksu cywilnego, nie jest możliwe odstąpienie od umowy kupna, m.in. towaru, który został zmodyfikowany na życzenie kupującego lub też został dostosowany do jego wyłącznego użytku, jak również towaru, który ulega szybkiej degradacji, lub który po dostarczeniu został nieodwracalnie wymieszany z innymi towarami. Nie jest również możliwe odstąpienie od umowy kupna towaru, który został przez kupującego wyjęty z oryginalnego opakowania i z przyczyn higienicznych nie jest możliwe jego ponowne zapakowanie oraz nie jest możliwe odstąpienie od umowy kupna pliku dźwiękowego, wizualnego lub oprogramowania, o ile doszło do naruszenia oryginalnych opakowań tych produktów.

5.3. W przypadku odstąpienia od umowy kupna na podstawie art. 5.1 warunków handlowych, umowa kupna zostaje unieważniona od początku. Kupujący powinien zwrócić towar sprzedającemu w terminie do czternastu (60) dni od doręczenia sprzedającemu odstąpienia od umowy kupna. W przypadku odstąpienia przez kupującego od umowy kupna kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru sprzedającemu, również w przypadku, kiedy ze względu na swój charakter towar nie może zostać zwrócony standardową przesyłką pocztową.

5.4. W przypadku odstąpienia od umowy kupna na podstawie art. 5.3 warunków handlowych sprzedający zwróci kupującemu przyjęte od niego środki finansowe w terminie do czternastu (14) dni od dnia odstąpienia przez kupującego od umowy kupna, w sposób identyczny, w jaki te środki zostały przyjęte przez sprzedającego. Sprzedający może dokonać zwrotu zapłaty na rzecz kupującego w inny sposób, o ile nie będzie to dla sprzedającego dodatkowym obciążeniem finansowym, a kupujący wyrazi zgodę na taką zmianę. W przypadku odstąpienia przez kupującego od umowy kupna, sprzedający nie ma obowiązku zwrotu przyjętych środków pieniężnych kupującemu przed zwrotem towaru lub też przed przedstawieniem przez kupującego dowodu, że towar został odesłany do sprzedającego.

5.5. Sprzedający może jednostronnie dokonać pomniejszenia kwoty zwracanej kupującemu o wartość uszkodzenia odesłanego towaru.

5.6. Zgodnie z § 1829 ust. 1 Kodeksu cywilnego sprzedający ma prawo odstąpić od umowy kupna, w dowolnym momencie do czasu odbioru towaru przez kupującego. W takim przypadku sprzedający bez zbędnej zwłoki zwróci kupującemu przelewem zwrotnym zapłaconą przez niego kwotę na numer rachunku wskazany przez kupującego.

5.7. Jeżeli wraz z towarem kupującemu zostanie przekazany upominek, pomiędzy kupującym a sprzedającym zawarta zostaje umowa z klauzulą rozwiązującą, w myśl której, w przypadku odstąpienia przez kupującego od umowy kupna, traci ważność również umowa o darowiźnie takiego upominku, w związku z czym kupujący zobowiązany jest do zwrotu upominku wraz ze zwracanym towarem.

5.8. Sprzedający zwróci kupującemu wyłącznie najniższe z oferowanych kosztów dostawy.

  1. Reklamacje

6.1. Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące reklamacji regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 oraz § 2161 do 2174 Kodeksu cywilnego oraz Ustawy nr 634, Dziennik Ustaw z roku 1992, o ochronie konsumenta, w obowiązującym brzmieniu.

6.2. Sprzedający gwarantuje kupującemu, że wysyłany do niego towar pozbawiony jest wad. Sprzedający w szczególności gwarantuje kupującemu, że:

6.2.1. towar posiada właściwości uzgodnione przez strony umowy, zaś w przypadku braku takich uzgodnień, właściwości opisane przez sprzedającego albo producenta, bądź też takie, których kupujący spodziewał się w związku z opisem towaru udostępnionym przez sprzedającego lub producenta,

6.2.2. towar nadaje się do celów wskazanych przez sprzedającego bądź też do celów, do jakich zwykle wykorzystuje się tego rodzaju towar,

6.2.3. jakość lub wykonanie towaru są zgodne z uzgodnioną próbką lub wzorem, o ile jakość lub wykonanie towaru zostały wcześniej określone na podstawie uzgodnionej próbki bądź wzoru,

6.2.4. towar został dostarczony w odpowiedniej ilości, stopniu albo wadze oraz

6.2.5. towar jest zgodny z wymogami prawa.

6.3. Postanowienia zawarte w art. 6.2 warunków handlowych nie mają zastosowania w przypadku towarów sprzedawanych po obniżonej cenie ze względu na ich wadę, jak również towaru używanego. W przypadku towarów używanych powyższe postanowienia nie mają zastosowania w razie wystąpienia wada odpowiadająca stopniowi użytkowania lub zużycia, jaką posiadał towar w momencie odbioru przez kupującego lub jeżeli wada ta wynika z charakteru towaru.

6.4. W przypadku osoby fizycznej, wystąpienie wady w okresie sześciu miesięcy od dnia odbioru towaru uznawane jest za wadę fabryczną. Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji w terminie dwudziestu czterech miesięcy od dnia odbioru wadliwego towaru.

6.5. Reklamacje można składać w dowolnej placówce należącej do sieci handlowej sprzedającego bądź też bezpośrednio w siedzibie sprzedającego.

6.6. Kupującemu nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku ze złożeniem reklamacji.

  1. Pozostałe prawa i obowiązki stron umowy

7.1. Kupujący nabywa prawo własności do towaru z chwilą uiszczenia pełnej ceny zakupu.

7.2. Sprzedający nie jest wobec kupującego związany jakimikolwiek kodeksami postępowania w rozumieniu postanowień § 1826 ust. 1 litera. e) Kodeksu cywilnego.

7.3.
Reklamacje należy przesyłać na adres: info@somavedic.pl. Informację zwrotną dotyczącą reklamacji sprzedający prześle na adres e-mail kupującego.

7.4. Platforma służąca do rozwiązywania sporów w trybie on-line znajduje się na stronie https://ec.europa.eu/consumers/odr i może być wykorzystana do rozwiązywania sporów, które powstały pomiędzy sprzedającym a kupującym w wyniku zawartej umowy kupna.

7.6. Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Kontroli działalności gospodarczej sprzedającego dokonuje w ramach swoich obowiązków właściwy organ do spraw przedsiębiorczości. Nadzór w zakresie ochrony danych osobowych sprawowany jest przez Urząd ds. Ochrony Danych Osobowych. 

7.7. Niniejszym kupujący przyjmuje na siebie ryzyko związane ze zmianą okoliczności, w myśl postanowień § 1765 ust. 2 Kodeksu cywilnego.

  1. Postanowienia końcowe

8.1. W przypadku, gdy stosunek ustanowiony na podstawie zawartej umowy kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony uzgadniają, że stosunek ten będzie podlegał prawu czeskiemu.

8.2. Wybór jurysdykcji prawnej zgodnie z art. 8.1 warunków handlowych nie pozbawia konsumenta ochrony, przewidzianej na mocy przepisów prawnych, które nie mogą zostać uchylone na mocy umowy, jednocześnie w przypadku, gdyby wybór jurysdykcji prawnej nie został zagwarantowany, zostałyby zastosowane uregulowania zawarte w art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (ES) nr 593/2008 z dnia 17. Czerwca 2008 o prawie właściwym dla zobowiązań umownych (Rzym I).

8.3. W przypadku, gdy którykolwiek zapis warunków handlowych jest lub stanie się nieważny lub nieskuteczny, zostanie on zastąpiony zapisem najbardziej do niego zbliżonym. Nieważność lub nieskuteczność jednego z zapisów nie wpływa na skuteczność pozostałych postanowień.

8.4. Umowa kupna, włącznie z warunkami handlowymi, jest archiwizowana przez sprzedającego w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

8.5. Załącznikiem do warunków handlowych jest wzór formularza odstąpienia od umowy kupna.

8.6. Dane kontaktowe sprzedającego i adres do korespondencji:

Somavedic Technologies s.r.o.
Třebenická 222/1
Lovosice, 410 02
Republika Czeska
adres e-mail info@somavedic.pl.

8.7. Sprzedający przetwarza dane osobowe kupujących. Więcej informacji w sekcji Ochrona danych osobowych.


Lovosice, dnia 05. 05. 2021

Formularz w PDF